Chinh phục TOPIK sơ cấp

선생님 Do MinJi
언어 Tiếng Việt
강좌구성 35 bài (Tổng thời lượng video 18 tiếng)
교재 Tải giáo trình và tài liệu bổ trợ ở cuối trang
차시 강의명 강의시간
0강 Orientation
ㄴ 본 강의 32'43
1강 Nghe buổi 1
ㄴ 예습 8'45
ㄴ 본 강의 56'50
ㄴ 워크북
ㄴ 워크북 해설 21'25
2강 Nghe buổi 2
ㄴ 예습 10'50
ㄴ 본 강의 59'27
ㄴ 워크북
ㄴ 워크북 해설 22'11
3강 Nghe buổi 3
ㄴ 예습 9'51
ㄴ 본 강의 48'17
ㄴ 워크북
ㄴ 워크북 해설 25'03"
4강 Nghe buổi 4
ㄴ 예습 8'35
ㄴ 본 강의 62'40
ㄴ 워크북
ㄴ 워크북 해설 32'44"
5강 Nghe buổi 5
ㄴ 예습 7'39
ㄴ 본 강의 58'16
ㄴ 워크북
ㄴ 워크북 해설 40'35"
6강 Tổng ôn tập phần Nghe
ㄴ 본 강의 38'30
ㄴ 워크북
ㄴ 워크북 해설 28'47"
7강 Đọc buổi 1
ㄴ 예습 7'39
ㄴ 본 강의 49'03
ㄴ 워크북
ㄴ 워크북 해설 16'57"
8강 Đọc buổi 2
ㄴ 예습 11'53
ㄴ 본 강의 50'10
ㄴ 워크북
ㄴ 워크북 해설 27'08"
9강 Đọc buổi 3
ㄴ 예습 6'49
ㄴ 본 강의 54'33
ㄴ 워크북
ㄴ 워크북 해설 27'08"
10강 Đọc buổi 4
ㄴ 예습 5'17
ㄴ 본 강의 47'10
ㄴ 워크북
ㄴ 워크북 해설 27'51"
11강 Đọc buổi 5
ㄴ 예습 13'30
ㄴ 본 강의 49'28
ㄴ 워크북
ㄴ 워크북 해설 29'14"
12강 Tổng ôn tập phần Đọc
ㄴ 본 강의 54'09
ㄴ 워크북
ㄴ 워크북 해설 32'31"
13강 교재 다운로드
ㄴ Book_Chinh phục TOPIK sơ cấp - Part I
ㄴ Book_Chinh phục TOPIK sơ cấp - Part II
14강 Tài liệu bổ trợ - Mobile Book Link