Cẩm nang giải đề TOPIK Trung cấp

선생님 Minh Phương
언어 Tiếng Việt
강좌구성 28 video bài giảng(Tổng thời lượng video 29 tiếng)
교재 Tải giáo trình và tài liệu bổ trợ ở cuối trang
차시 강의명 강의시간
0강 Orientation
ㄴ Video 40'57"
1강 Bài 1 – Phần Nghe : NGHE ĐOẠN HỘI THOẠI VÀ CHỌN HÌNH VẼ TƯƠNG ỨNG
ㄴ Bài giảng Video 57'48"
2강 Bài 2 – Phần Nghe : NGHE PHẦN GIẢI THÍCH VÀ CHỌN BIỂU ĐỒ TƯƠNG ỨNG
ㄴ Bài giảng Video 58'39"
3강 Bài 3 – Phần Nghe : CHỌN CÂU NÓI TIẾP THEO ①
ㄴ Bài giảng Video 50'55"
4강 Bài 4 – Phần Nghe : CHỌN CÂU NÓI TIẾP THEO ②
ㄴ Bài giảng Video 55'34"
5강 Bài 5 – Phần Nghe : CHỌN HÀNH ĐỘNG TIẾP THEO ①
ㄴ Bài giảng Video 73'31"
6강 Bài 6 – Phần Nghe : CHỌN HÀNH ĐỘNG TIẾP THEO ②
ㄴ Bài giảng Video 58'15"
7강 Bài 7 – Phần Nghe : NGHE HIỂU NỘI DUNG CHI TIẾT ①
ㄴ Bài giảng Video 70'36"
8강 Bài 8 – Phần Nghe : NGHE HIỂU NỘI DUNG CHI TIẾT ②
ㄴ Bài giảng Video 79'46"
9강 Bài 9 – Phần Nghe : CHỌN SUY NGHĨ TRỌNG TÂM ①
ㄴ Bài giảng Video 58'18"
10강 Bài 10 – Phần Nghe : CHỌN SUY NGHĨ TRỌNG TÂM ②
ㄴ Bài giảng Video 74'29"
11강 Bài 11 – Phần Nghe : CHỌN SUY NGHĨ TRỌNG TÂM & NGHE HIỂU NỘI DUNG CHI TIẾT
ㄴ Bài giảng Video 69'50"
12강 Bài 12 – Phần Nghe : TÓM LƯỢC HÀNH ĐỘNG CỦA NHÂN VẬT & NGHE HIỂU NỘI DUNG CHI TIẾT
ㄴ Bài giảng Video 58'33"
13강 Bài 13 – Phần Nghe : CHỌN SUY NGHĨ TRỌNG TÂM & NGHE HIỂU NỘI DUNG CHI TIẾT
ㄴ Bài giảng Video 63'52"
14강 Bài 1 – Phần ĐỌC : CHỌN TỪ ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG
ㄴ Bài giảng Video 62'22"
15강 Bài 2 – Phần ĐỌC : CHỌN BIỂU HIỆN CÓ Ý NGHĨA TƯƠNG ĐỒNG
ㄴ Bài giảng Video 47'24"
16강 Bài 3 – Phần ĐỌC : CHỌN CHỦ ĐỀ
ㄴ Bài giảng Video 50'02"
17강 Bài 4 – Phần ĐỌC : ĐỌC HIỂU NỘI DUNG CHI TIẾT (BẢNG BIỂU)
ㄴ Bài giảng Video 50'50"
18강 Bài 5 – Phần ĐỌC : ĐỌC HIỂU NỘI DUNG CHI TIẾT (ĐOẠN VĂN)
ㄴ Bài giảng Video 71'29"
19강 Bài 6 – Phần ĐỌC : SẮP XẾP THEO THỨ TỰ
ㄴ Bài giảng Video 60'52"
20강 Bài 7 – Phần ĐỌC : CHỌN NỘI DUNG ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG
ㄴ Bài giảng Video 54'47"
21강 Bài 8 – Phần ĐỌC : CHỌN NỘI DUNG ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG &ĐỌC HIỂU NỘI DUNG CHI TIẾT
ㄴ Bài giảng Video 61'08"
22강 Bài 9 – Phần ĐỌC : CHỌN NỘI DUNG ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG & CHỌN SUY NGHĨ TRỌNG TÂM
ㄴ Bài giảng Video 61'44"
23강 Bài 10 – Phần ĐỌC : HIỂU TIÊU ĐỀ MỘT BÀI BÁO
ㄴ Bài giảng Video 61'02"
24강 Bài 1 – Phần Viết : ĐIỀN NỘI DUNG THÍCH HỢP VÀO CHỖ TRỐNG
ㄴ Bài giảng Video 72'35"
25강 Bài 2 – Phần Viết : VIẾT ĐOẠN VĂN DIỄN GIẢI TƯƠNG ĐƯƠNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP ①
ㄴ Bài giảng Video 55'46"
26강 Bài 3 – Phần Viết : VIẾT ĐOẠN VĂN DIỄN GIẢI TƯƠNG ĐƯƠNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP ②
ㄴ Bài giảng Video 59'34"
27강 Bài 4 – Phần Viết : VIẾT RA NHỮNG SUY NGHĨ CỦA BẢN THÂN THEO CHỦ ĐỀ CHO SẴN
ㄴ Bài giảng Video 64'21"
28강 교재 다운로드
ㄴ Book_Cẩm nang giải đề TOPIK Trung cấp - Nghe (Part I)
ㄴ Book_Cẩm nang giải đề TOPIK Trung cấp - Nghe (Part II)
ㄴ Book_Cẩm nang giải đề TOPIK Trung cấp - Đọc, Viết (Part I)
ㄴ Book_Cẩm nang giải đề TOPIK Trung cấp - Đọc, Viết (Part II)
ㄴ Book_Cẩm nang giải đề TOPIK Trung cấp - Đọc, Viết (Part III)
29강 Tài liệu bổ trợ - Mobile Book Link