Viết TOPIK chuyên sâu

선생님 Do MinJi
언어 Tiếng Việt
강좌구성 11 video bài giảng / Tổng thời lượng video 10 tiếng
교재 Tải giáo trình và tài liệu bổ trợ ở cuối trang
차시 강의명 강의시간
1강 Orientation
ㄴ Strategy 30'03"
ㄴ Orientation Video 79'51"
2강 Dạng đề 1: (Câu 51,52) ĐIỀN NỘI DUNG THÍCH HỢP VÀO CHỖ TRỐNG
ㄴ 2-1. Giải thích về Dạng đề: Phương hướng ra đề/ Phương hướng luyện tập/ Đề thi thực tế 63'27
ㄴ 2-2. Luyện tập 1: Giải bài tập/Lỗi thường gặp/ Hô ứng 47'16"
ㄴ 2-3. Luyện tập 2: Giải bài tập/Lỗi thường gặp/ Hô ứng 40'08"
ㄴ 2-4. Luyện tập 3: Giải bài tập/Lỗi thường gặp/ Hô ứng 40'01
3강 Dạng đề 2: (Câu 53) VIẾT ĐOẠN VĂN DIỄN GIẢI TƯƠNG ĐƯƠNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP
ㄴ 3-1. Giải thích về Dạng đề: Phương hướng ra đề/ Phương hướng luyện tập/ Đề thi thực tế (Kỳ 64) 80'13"
ㄴ 3-2. Luyện tập 1: Giải bài tập/ Đề thi thực tế (Kỳ 60) 33'45"
ㄴ 3-3. Luyện tập 2: Giải bài tập/ Ví dụ mẫu điền đáp án 37'44"
ㄴ 3-4. Luyện tập 3: Giải bài tập/ Ví dụ mẫu điền đáp án 48'32"
4강 Dạng đề 3: (Câu 54) VIẾT BÀI LUẬN TRÌNH ĐỘ CAO CẤP
ㄴ 4-1. Giải thích về dạng đề + Tổng kết 64'39"
ㄴ 4-2. Luyện tập 1: Giải bài tập 29'46"
5강 교재 다운로드
ㄴ Book_Giáo trình Viết TOPIK chuyên sâu_c
ㄴ Sub Book_Giáo trình Viết TOPIK chuyên sâu
6강 Tài liệu bổ trợ - Mobile Book Link