Package Ngữ pháp + Topik Sơ cấp

선생님 Do MinJi
언어 Tiếng Việt
강좌구성 60 video bài giảng / Tổng thời lượng video 40,5 tiếng
교재 Tiếng Hàn Tổng Hợp quyển 1,2 + Tải giáo trình và tài liệu bổ trợ ở cuối trang
차시 강의명 강의시간
0강 Định hướng
ㄴ Orientation 44'16"
1강 Bài 1: Giới thiệu / trường học (Quyển 1 bài 1 & 2) 48'36"
2강 Bài 2: Đời sống thường ngày/công việc hàng ngày (Quyển 1 bài 3 & 5) 50'21"
3강 Bài 3: Gia đình / sinh nhật (Quyển 1 bài 10 & 13) 47'18"
4강 Bài 4: Ẩm thực / sở thích (Quyển 1 bài 8 & 14) 45'42"
5강 Bài 5: Gặp gỡ (Quyển 2 bài 1) 44'24"
6강 Bài 6: Hẹn gặp (Quyển 2 bài 2) 40'17"
7강 Bài 7: Mua sắm (Quyển 1 bài 7 & quyển 2 bài 3) 45'16"
8강 Bài 8: Bệnh viện (Quyển 2 bài 4) 40'56"
9강 Bài 9: Thư tín (Quyển 2 bài 5) 36'07"
10강 Bài 10: Giao thông (Quyển 1 bài 15 & quyển 2 bài 6) 44'14"
11강 Bài 11: Điện thoại (Quyển 1 bài 12 & quyển 2 bài 7) 49'28"
12강 Bài 12: Thời tiết / phim ảnh (Quyển 1 bài 11 & quyển 2 bài 8) 38'25"
13강 Bài 13: Ngày và thứ / ngày nghỉ (Quyển 1 bài 4 & quyển 2 bài 9) 39'15"
14강 Bài 14: Ngoại hình (Quyển 2 bài 10) 38'53"
15강 Bài 15: Du lịch (Quyển 2 bài 11) 36'35"
16강 Bài 16: Nhà / Nơi công cộng (Quyển 1 bài 9 & quyển 2 bài 12) 47'18"
17강 Bài 17: Thành phố (Quyển 2 bài 13) 37'03"
18강 Bài 18: Cuối tuần / kế hoạch (Quyển 1 bài 6 & quyển 2 bài 14) 45'49"
19강 Bài 19: Cuộc sống tại Hàn Quốc (Quyển 2 bài 15) 50'46"
20강 Bài 20: Tổng kết / Giới thiệu TOPIK 60'45"
21강 Video bổ trợ: Du lịch / Bổ sung ngữ pháp (Quyển 3 bài 10) 43'04"
22강 Video bổ trợ: Giải bài tập 1 19'22"
23강 Video bổ trợ: Giải bài tập 2 15'04"
24강 Video bổ trợ: Giải bài tập 3 22'49"
25강 TOPIK sơ cấp - Orientation 32'43"
26강 Nghe buổi 1
ㄴ 예습 8'45"
ㄴ 본 강의 56'50"
ㄴ 워크북
ㄴ 워크북 해설 21'25"
27강 Nghe buổi 2
ㄴ 예습 10'50"
ㄴ 본 강의 59'27"
ㄴ 워크북
ㄴ 워크북 해설 22'11"
28강 Nghe buổi 3
ㄴ 예습 9'51"
ㄴ 본 강의 48'17"
ㄴ 워크북
ㄴ 워크북 해설 25'03"
29강 Nghe buổi 4
ㄴ 예습 8'35"
ㄴ 본 강의 62'40"
ㄴ 워크북
ㄴ 워크북 해설 32'44"
30강 Nghe buổi 5
ㄴ 예습 7'39"
ㄴ 본 강의 58'16"
ㄴ 워크북
ㄴ 워크북 해설 40'35"
31강 Tổng ôn tập phần Nghe
ㄴ 본 강의 38'30"
ㄴ 워크북
ㄴ 워크북 해설 28'47"
32강 Đọc buổi 1
ㄴ 예습 7'39"
ㄴ 본 강의 49'03"
ㄴ 워크북
ㄴ 워크북 해설 16'57"
33강 Đọc buổi 2
ㄴ 예습 11'53"
ㄴ 본 강의 50'10"
ㄴ 워크북
ㄴ 워크북 해설 27'08"
34강 Đọc buổi 3
ㄴ 예습 6'49"
ㄴ 본 강의 54'33"
ㄴ 워크북
ㄴ 워크북 해설 27'08"
35강 Đọc buổi 4
ㄴ 예습 5'17"
ㄴ 본 강의 47'10"
ㄴ 워크북
ㄴ 워크북 해설 27'51"
36강 Đọc buổi 5
ㄴ 예습 13'30"
ㄴ 본 강의 49'28"
ㄴ 워크북
ㄴ 워크북 해설 29'14"
37강 Tổng ôn tập phần Đọc
ㄴ 본 강의 54'09"
ㄴ 워크북
ㄴ 워크북 해설 32'31"
38강 교재 다운로드
ㄴ Book_Chinh phục TOPIK sơ cấp - Part I
ㄴ Book_Chinh phục TOPIK sơ cấp - Part II
39강 Tài liệu bổ trợ - Mobile Book Link