[Minji Topik] Cày nát bí kíp cấp 3

선생님 Do MinJi
언어 Tiếng Việt
강좌구성 16 video bài giảng / Tổng thời lượng 16 tiếng + Đề thi thử và Video giải đề
교재 Tải giáo trình và tài liệu bổ trợ ở cuối trang
차시 강의명 강의시간
0강 ĐỊNH HƯỚNG cấp 3
ㄴ Orientation Video 29'10"
1강 [Đề thi nghe – câu 1~2] NGHE ĐOẠN HỘI THOẠI VÀ CHỌN HÌNH VẼ TƯƠNG ỨNG
ㄴ Bài giảng Video 59'36"
2강 [Đề thi đọc – câu 1~2] CHỌN MẪU NGỮ PHÁP ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG
ㄴ Bài giảng Video 66'19"
3강 [Đề thi nghe – câu 3] NGHE GIẢI THÍCH VÀ CHỌN BIỂU ĐỒ TƯƠNG ỨNG
ㄴ Bài giảng Video 59'33"
4강 [Đề thi đọc – câu 3~4] CHỌN MẪU NGỮ PHÁP TƯƠNG ĐỒNG
ㄴ Bài giảng Video 59'38"
5강 [Đề thi nghe – câu 4~8] CHỌN CÂU NÓI TIẾP THEO
ㄴ Bài giảng Video 65'59"
6강 [Đề thi đọc – câu 5~8] CHỌN CHỦ ĐỀ
ㄴ Bài giảng Video 56'05"
7강 [Đề thi nghe – câu 9~12] CHỌN HÀNH ĐỘNG TIẾP THEO
ㄴ Bài giảng Video 53'41"
8강 [Đề thi đọc – câu 9~10] ĐỌC HIỂU NỘI DUNG CHI TIẾT (BẢNG BIỂU)
ㄴ Bài giảng Video 56'32"
9강 [Đề thi nghe – câu 13~16] NGHE HIỂU NỘI DUNG CHI TIẾT
ㄴ Bài giảng Video 57'12"
10강 [Đề thi đọc – câu 11~12] ĐỌC HIỂU NỘI DUNG CHI TIẾT
ㄴ Bài giảng Video 60'04"
11강 [Đề thi nghe – câu 17~20] CHỌN SUY NGHĨ TRỌNG TÂM
ㄴ Bài giảng Video 50'15"
12강 [Đề thi đọc – câu 13~15] SẮP XẾP THEO THỨ TỰ
ㄴ Bài giảng Video 61'40"
13강 [Đề thi nghe – câu 21~22 và 25~26] CHỌN SUY NGHĨ TRỌNG TÂM + NGHE HIỂU NỘI DUNG CHI TIẾT
ㄴ Bài giảng Video 67'21"
14강 [Đề thi đọc – câu 16~18] CHỌN NỘI DUNG ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG
ㄴ Bài giảng Video 65'01"
15강 [Đề thi đọc – câu 19~20] CHỌN NỘI DUNG ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG + CHỌN SUY NGHĨ TRỌNG TÂM
ㄴ Bài giảng Video 65'2"
16강 [Đề thi đọc – câu 21~22] CHỌN NỘI DUNG ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG + ĐỌC HIỂU NỘI DUNG CHI TIẾT
ㄴ Bài giảng Video 54'46"
17강 Đề thi thử Topik II
ㄴ Bài giảng Video Upload 2021.02.02 예정
18강 교재 다운로드
ㄴ Book_[Minji TOPIK] Cày nát bí kíp Cấp 3 - Part I
ㄴ Book_[Minji TOPIK] Cày nát bí kíp Cấp 3 - Part II
ㄴ Book_[Minji TOPIK] Cày nát bí kíp Cấp 3 - Part III
19강 Tài liệu bổ trợ - Mobile Book Link