[Minji Topik] Cày nát bí kíp cấp 4

선생님 Do MinJi
언어 Tiếng Việt
강좌구성 14 video bài giảng / Tổng thời lượng 14 tiếng + Đề thi thử và video giải đề
교재 Tải giáo trình và tài liệu bổ trợ ở cuối trang
차시 강의명 강의시간
0강 ĐỊNH HƯỚNG cấp 4
ㄴ Orientation Video 35'50"
1강 [Đề thi nghe – câu 1~20] ÔN TẬP DẠNG ĐỀ CẤP 3
ㄴ Bài giảng Video 52'35"
2강 [Đề thi đọc – câu 1~15] ÔN TẬP DẠNG ĐỀ CẤP 3
ㄴ Bài giảng Video 49'39"
3강 [Đề thi nghe – câu 21~22 và 25~26] CHỌN SUY NGHĨ TRỌNG TÂM + NGHE HIỂU NỘI DUNG CHI TIẾT
ㄴ Bài giảng Video 67'21"
4강 [Đề thi đọc – câu 19~20] CHỌN NỘI DUNG ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG + CHỌN SUY NGHĨ TRỌNG TÂM
ㄴ Bài giảng Video 65'02"
5강 [Đề thi nghe – câu 23~24] TÓM LƯỢC HÀNH ĐỘNG CỦA NHÂN VẬT + NGHE HIỂU NỘI DUNG CHI TIẾT
ㄴ Bài giảng Video 56'36"
6강 [Đề thi đọc – câu 21~22] CHỌN NỘI DUNG ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG + ĐỌC HIỂU NỘI DUNG CHI TIẾT
ㄴ Bài giảng Video 54'46"
7강 [Đề thi nghe – câu 27~28] CHỌN Ý ĐỒ CỦA NGƯỜI NÓI + NGHE HIỂU NỘI DUNG CHI TIẾT
ㄴ Bài giảng Video 62'37"
8강 [Đề thi đọc – câu 23~24] ĐỌC HIỂU TÂM TRẠNG NHÂN VẬT + ĐỌC HIỂU NỘI DUNG CHI TIẾT
ㄴ Bài giảng Video 63'05"
9강 [Đề thi nghe – câu 29~30] CHỌN NGHỀ NGHIỆP CỦA NHÂN VẬT + NGHE HIỂU NỘI DUNG CHI TIẾT
ㄴ Bài giảng Video 58'43"
10강 [Đề thi đọc – câu 25~27] ĐỌC HIỂU TIÊU ĐỀ BÀI BÁO
ㄴ Bài giảng Video 65'00"
11강 [Đề thi nghe – câu 31~32] CHỌN SUY NGHĨ TRỌNG TÂM + CHỌN THÁI ĐỘ CỦA NHÂN VẬT
ㄴ Bài giảng Video 64'02"
12강 [Đề thi đọc – câu 28~31] CHỌN NỘI DUNG ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG
ㄴ Bài giảng Video 60'30"
13강 [Đề thi nghe – câu 33~34] CHỌN CHỦ ĐỀ + NGHE HIỂU NỘI DUNG CHI TIẾT
ㄴ Bài giảng Video 54'21"
14강 [Đề thi đọc – câu 32~34] ĐỌC HIỂU NỘI DUNG CHI TIẾT
ㄴ Bài giảng Video Upload 2021.01.26 예정
15강 Đề thi thử Topik II
ㄴ Bài giảng Video Upload 2021.02.02 예정
16강 교재 다운로드
ㄴ Book_[Minji TOPIK] Cày nát bí kíp Cấp 4 - Part I
ㄴ Book_[Minji TOPIK] Cày nát bí kíp Cấp 4 - Part II
17강 Tài liệu bổ trợ - Mobile Book Link