Ngữ pháp,từ vựng, viết câu(문법/어휘/작문)

전체 문법 어휘 작문

• Total : 60 ( 4/4 pages)
NO. Tiêu đề Ngày đăng Lượt xem
15 [작문] Đáp án gợi ý cho môn viết câu 53, 54 TOPIK kỳ 76 (최초 공개: 토픽 제 76회 쓰기 53, 54번 참고 답안)
2021-05-17
2021-05-17 6,052
14 [작문] Đáp án gợi ý cho môn viết câu 51, 52 TOPIK kỳ 76 (최초 공개: 토픽 제 76회 쓰기 51, 52번 참고 답안)
2021-05-17
2021-05-17 7,402
13 [문법] NGỮ PHÁP TRUNG CẤP xuất hiện trong đề thi TOPIK vol 2 (토픽에 나오는 중급 문법)
2021-05-17
2021-05-17 2,758
12 [작문] Cùng nhau dự đoán từ vựng, chủ đề TOPIK II kỳ 76 cùng TALKING KOREA nhé! (토픽 76회! 토킹코리아 예상 어휘-주제)
2021-05-17
2021-05-17 2,448
11 [문법] NGỮ PHÁP TRUNG CẤP xuất hiện trong đề thi TOPIK (토픽에 나오는 중급 문법)
2021-05-17
2021-05-17 2,999
10 [작문] LUYỆN TẬP VIẾT DỰ BỊ CÂU 51, 52 (토픽 제 76회 쓰기 51,52 대비 연습문제/채점기준)
2021-05-17
2021-05-17 3,306
9 [작문] Đáp án gợi ý cho môn viết câu 53, 54 TOPIK kỳ 75 (최초 공개: 토픽 제 75회 쓰기 53, 54번 참고 답안)
2021-05-17
2021-05-17 5,903
8 [작문] Đáp án gợi ý cho môn viết câu 51, 52 TOPIK kỳ 75 (최초 공개: 토픽 제 75회 쓰기 51, 52번 참고 답안)
2021-05-17
2021-05-17 6,889
7 [어휘] Cùng nhau dự đoán từ vựng, chủ đề TOPIK II kỳ 75 cùng TALKING KOREA nhé! (토픽 75회! 토킹코리아 예상 어휘-주제)
2021-05-17
2021-05-17 2,297
6 [작문] Đáp án gợi ý cho môn viết câu 53, 54 TOPIK kỳ 74 (최초 공개: 토픽 제 74회 쓰기 53, 54번 참고 답안)
2021-05-10
2021-05-10 6,203
5 [작문] Đáp án gợi ý cho môn viết câu 51, 52 TOPIK kỳ 74 (최초 공개: 토픽 제 74회 쓰기 51, 52번 참고 답안)
2021-05-10
2021-05-10 5,656
4 [어휘] Cùng nhau dự đoán từ vựng, chủ đề TOPIK II kỳ 74 cùng TALKING KOREA nhé! (토픽 74회! 토킹코리아 예상 어휘-주제)
2021-05-10
2021-05-10 2,450
3 [어휘] Dự đoán trúng tủ từ vựng/ quán dụng ngữ xuất hiện trong TOPIK kỳ 73 (토픽 73회! 어휘-표현에 대한 예상 적중!!!)
2021-05-10
2021-05-10 2,466
2 [어휘] Cùng nhau dự đoán từ vựng, chủ đề TOPIK II kỳ 73 cùng TALKING KOREA nhé! (토픽 73회! 예상 어휘-주제)
2021-05-10
2021-05-10 2,818
1 [작문] Đáp án môn viết câu 51,52,53,54 kỳ 64 (TOPIK II 64회 쓰기 답안)
2021-05-10
2021-05-10 14,033