FAQ

전체 강좌 결제/환불 회원/사이트 기타문의

Gia hạn/ Tạm khóa bài giảng 수강 연장 및 일시 정지

• 작성일: 2022-05-25  
• 조회: 74
  • Nếu bạn chưa thể hoàn thành toàn bộ các video bài giảng trong thời hạn khóa học, bạn có thể đăng ký gia hạn thêm 30 ngày (có tốn phí).
  • 수강 기간 내에 공부를 끝내지 못하면 30일 동안 수강기간을 연장할 수 있는 추가 구매 옵션이 있습니다.  • Nếu bạn có việc không thể liên tục học, bạn có thể đăng ký tạm khóa bài giảng tối đa 30 ngày. Trong thời gian tạm khóa, bạn sẽ không thể xem bài giảng, và thời gian còn lại của khóa học cũng sẽ được duy trì. Dĩ nhiên, bất cứ lúc nào bạn có thể mở lại bài giảng.

  • 공부를 계속하기 어려운 경우, 최대 30일 동안 수강을 일시 정지할 수 있습니다. 이 기간 동안에는 강의를 들을 수 없고, 남은 수강기간은 유지됩니다. 물론 언제든지 다시 듣기가 가능합니다.


• Total : 6 ( 1/1 pages)
NO. 분류 제 목 등록일자 조회
  Bắt đầu khóa học 수강 안내
2022-05-25
2022-05-25 89
# Gia hạn/ Tạm khóa bài giảng 수강 연장 및 일시 정지
2022-05-25
2022-05-25 74
4 Không xem được các video bài giảng 비디오 강의가 안 보여요.
2022-05-25
2022-05-25 75
3 Không biết phải chọn khóa học nào?! 어떤 강의를 선택해야 할지 모르겠어요.
2022-05-25
2022-05-25 73
2 Thắc mắc liên quan đến nội dung khóa học 강의 내용에 대한 질문하기
2022-05-25
2022-05-25 78
1 Hướng dẫn mua và nhận giáo trình 교재 구매 배송 안내
2022-05-25
2022-05-25 81