FAQ

전체 강좌 결제/환불 회원/사이트 기타문의

• Total : 12 ( 1/1 pages)
NO. 분류 제 목 등록일자 조회
  [Tiếng Việt] Bắt đầu khóa học 수강 안내
2022-05-25
2022-05-25 42
  [中文] 教材购买和配送指南 / 교재 구매 배송 안내
2022-05-18
2022-05-18 49
10 [Tiếng Việt] Gia hạn/ Tạm khóa bài giảng 수강 연장 및 일시 정지
2022-05-25
2022-05-25 34
9 [Tiếng Việt] Không xem được các video bài giảng 비디오 강의가 안 보여요.
2022-05-25
2022-05-25 37
8 [Tiếng Việt] Không biết phải chọn khóa học nào?! 어떤 강의를 선택해야 할지 모르겠어요.
2022-05-25
2022-05-25 33
7 [Tiếng Việt] Thắc mắc liên quan đến nội dung khóa học 강의 내용에 대한 질문하기
2022-05-25
2022-05-25 31
6 [Tiếng Việt] Hướng dẫn mua và nhận giáo trình 교재 구매 배송 안내
2022-05-25
2022-05-25 38
5 [中文] 对课程内容 进行提问 / 강의 내용에 대한 질문하기
2022-05-18
2022-05-18 40
4 [中文] 听课指南 / 수강 안내
2022-05-18
2022-05-18 35
3 [中文] 课程延长及暂时暂停 / 수강 연장 및 일시 정지
2022-05-18
2022-05-18 37
2 [中文] 看不见视频课程 / 비디오 강의가 안 보여요.
2022-05-18
2022-05-18 34
1 [中文] 我不知道怎么选课。/ 어떤 강의를 선택해야 할지 모르겠어요.
2022-05-18
2022-05-18 38